ابوالفضل ضمیری اسدالله زاده
زندگینامه ابوالفضل ضمیری اسدالله زاده
زندگینامه ابوالفضل ضمیری اسدالله زاده
زندگینامه ابوالفضل ضمیری اسدالله زاده
| | چهارشنبه 20 تير 1397 - 04:10 |

استان: تهران | شهرستان: تهران (شهر ری) | تاریخ تولد: 12/08/1341| تاریخ شهادت: 05/07/1360 | محل شهادت: تهران (پل خیابان حافظ) درگیری با گروهک منافقین | عضویت: پاسدار

ﺷﻬﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺿﻤﯿﺮی در ﺳﺎل 1341 در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺷﻬﺮ ری دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد. روز ﺗﻮﻟﺪش ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺷﺐ وﻻدت ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ (ع) ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﻧﯿﺰ او را اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ. از 5 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻧﻤﻮد و ﻗﺮآن را ﻧﯿﺰ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ای ﺧﺎص ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﺳﺮخ ﻋﻠﻮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد. ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻬﺎد و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺳﺎل ﺳﻮم ﻧﻈﺮی اداﻣﻪ داد، اﻣﺎ ﺧﺮوش اﻣﺖ ﺣﺰب اﷲ در اﻧﻘﻼب ﭘﺮ ﺷﮑﻮه اﺳﻼﻣﯽ وی را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪ. او ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﺪا را ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰش را در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﻘﻼب ﻧﻬﺎد. ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﮔﺮوه 22 ﻧﻔﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﺎﻧﻪ و آﻣﻮزش ﺳﻼح را  ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺐ ﻫﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی، اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ (ع) و ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺷﻬﺮ ری ﻓﻨﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺗﻌﻠﯿﻢ می داد و ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ.

ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻋﺎزم ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻔﺎر ﺑﻌﺜﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﻪ ﻣﺎه در ﺟﺒﻬﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺟﻨﮕﯿﺪ و از ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﺮای ﻣﺎدرش ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم او را در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ. اﻣﺎ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ و روزی ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﺎﺳﺪارﯾﺶ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ: «ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس، ﻟﺒﺎس اﻓﺘﺨﺎر، ﻟﺒﺎس ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﻟﺒﺎس ﺷﻬﺎدت ﻣﻦ اﺳﺖ».

در ﻫﻤﯿﻦ دوره ﺑﺎ اﺻﺮار زﯾﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ازدواج ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻟﺒﺎس ﭘﺎﺳﺪاری ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻋﻘﺪ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﺎ ﺳـﺎدﮔﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد. او ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ: «ﻣﻦ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺪارم، ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﺣﺠﻠﻪ ﻋﺮوﺳﯽ ام ﺑﺎﺷﻢ».

ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ و دﻋﺎی ﮐﻤﯿﻞ را هیچ گاه ﺗﺮک ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺖ و ﺑﺮای ﺧﻮدﺳﺎزی دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ را روزه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﻘﻮا ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮاوان ﻣﯽ ﻧﻤﻮد. ﺷﺐ ﻫﺎ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ را ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽ داﺷـﺖ و ﺑﻪ راز و ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻘﺶ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ.

وﻗﺘﯽ ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت او در ﭘﺎدﮔﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ (ع) ﻣﯽ رﻓﺖ، اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ: «ﺟﻠﻮی ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺮا ﻧﺒﻮس، ﭼﻮن      ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ او را دﻟﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ». ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺮاﯾﺶ دﯾﺎر ﻋﺸﻖ و اﯾﺜﺎر ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ آوردﮔﺎه ﻣﻘﺪس و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﻮز ﻋﻈﯿﻢ ﺷﻬﺎدت روزﺷﻤﺎری ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﺷﻬﯿﺪ ﺿﻤﯿﺮی ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﻬﺪای ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ در 5 ﻣﻬﺮ 1360 اﺳﺖ. در آن روز اﯾﻦ ﻣﺰدوران ﺧﻮد ﻓﺮوﺧﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺷﺮم آور ﺑﺴﯿﺎری زدﻧﺪ و ﺧﻮن ﻫﺎی ﭘﺎک ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺚ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺎئس رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻫﻤﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ ﭼﻮن ﮐﻮه اﺳﺘﻮار ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ، در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻟﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ زاﻧﻮ ﺧﻮاﻫﺪ زد.

در آن روز ﺷﻬﯿﺪ ﺿﻤﯿﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻤﺮزﻣﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزی ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﺘﺎﻓﺖ و در اﯾﻦ راه و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ درﺟﻪ رﻓﯿﻊ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ.

ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﺖ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮادر اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺿﻤﯿﺮی اﺳﺪاﷲ زاده را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ:

در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻋﻼﺋﻢ زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ: ... ﻣﺤﻞ ورود ﮔﻠﻮﻟﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺮﯾﻦ و ﺑﺎﻻی ران ﭼﭗ ﮐﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﮑﻢ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐ اﺣﺸﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺎﻻ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ اﺻﺎبﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ و ﻋﻮارض آن ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺮواﻧﻪ دﻓﻦ ﺻﺎدر شد.

ﻫﻤﻪ روزﻫﺎ ﻋﺎﺷﻮرا و ﻫﻤﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﮐﺮﺑﻼﺳﺖ. اﯾﻦ را اﻧﻘﻼب ﺧﻮﻧﺒﺎر اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﻨﻪ اﺛﺒﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ. اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻫﺎﯾﺶ در ﺧﻮن ﻏﻠﺘﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﺎد ﺷﻬﺎدت ﺧﻮﻧﺒﺎر اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ (ع) در ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﭘﯿﺎم ﻋﺎﺷﻮرا ﺗﺪاوﻣﯽ اﺑﺪی ﯾﺎﺑﺪ، رواﻧﺶ ﺷﺎد ﺑﺎد.

1- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
2- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
3- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


تماس با ما

WWW.vasaya.Info
پست الکترونیکی: info@vasaya.info