شهید حسین امامی
زندگینامه شهید حسین امامی
زندگینامه شهید حسین امامی
زندگینامه شهید حسین امامی
| | چهارشنبه 20 تير 1397 - 04:17 |

استان: تهران | شهرستان: تهران (شهر تهران)| تاریخ تولد: 21/10/1342| تاریخ شهادت: 05/07/1360| محل شهادت: تهران (درگیری با گروهک منافقین)| عضویت: عضو شاخه دانش آموزی حزب جمهوری اسلامی

ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻣﺎﻣﯽ در ﺳﺎل 1342 در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد. ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺐ اﺳﻼﻣﯽ روآورد. ﺑﺎ اوج ﮔﯿﺮی اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ روﺣﯽ ﺗﺎزه در او دﻣﯿﺪه ﺷﺪ و ﮔﻮﺋﯽ ﺗﻮﻟﺪی دوﺑﺎره ﯾﺎﻓﺖ. ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺻﻒ ﯾﺎران وﻓﺎدار اﻣﺎم در ﺣﺰب ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ. ﻫمزﻣﺎن ﺑﺎ اوج ﮔﯿﺮی ﺗﻼش ﻫﺎی ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪ ﮐﻔﺎر و ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و ﻣﺤﺎرﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺴـﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻔﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻗﻮام ﮔﺮﻓﺘﻦ زﯾﺮﺑﻨﺎی اﺳﻼﻣﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی اش ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺳـﺮﺑﺎزی ﺟﺎن ﺑﺮ ﮐﻒ و رﺷﯿﺪ در راه اﺳﻼم و اﻣﺎم ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻓﺮﺻﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ را از وی ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼـﯽ ﺧـﻮد را ﺗـﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و اﻣﺎم اﻣﺖ ﮐﺮد. ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ اﺧﺬ دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻗﻠﺒـﯽ ﭘﺮ از اﯾﻤﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ و دﺳﺘﯽ ﭘﺮ از ﺗﺠﺮﺑﻪ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ. اﻣﺎ اﻓﺴﻮس ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﻓﺮﺻﺖ را از اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎز ﻓﺪاﮐﺎر اﺳﻼم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ ﺣﺠﻠﻪ اش را ﺑﻪ ﺧﻮن آراﺳﺘﻨﺪ. ﺷﻬﯿﺪ اﻣﺎﻣﯽ ﺧﻄﯽ ﺧﻮش و ﻃﺒﻌﯽ ﻟﻄﯿﻒ داﺷﺖ و آﺛﺎر ﺑه ﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه از وی حاﮐﯽ از روح ﭘﺮ ﺷﻮر و ﺣﺴﺎس وی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در روز 5 ﻣﻬﺮ 1360 ﺟﻤﻌﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﻗﺮآن و اﺳﻼم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪه ﺷـﺪﻧﺪ و صفحه ﻧﻨﮓ آور دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎه اﯾﻦ ﮔﺮوﻫﮏ واﺑﺴﺘﻪ اﻓﺰوده ﮔﺮدﯾﺪ. ﺣﺴﯿﻦ اﻣﺎﻣﯽ در زﻣﺮه اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪان ﺑﻮد. او در آن روز ﮐﻪ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰدوران داﺧﻠﯽ اش ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮد ﺿﺮﺑﻪ ای ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ اﻧﻘﻼب وارد ﺳﺎزد، ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪ و دﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﺎن، آﺗﺶ ﺑﻪ روی ﻣﺮدم و ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﻨﺪ و در ﻣﻬـﺪ ﺷﻬﯿﺪان ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻣﯿﺎل و اﻫﺪاف آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﺘﺎﻓﺖ و در اﯾﻦ راه ﻣﺮﮔﯽ ﺳﺮخ را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪ. ﻣﺮﮔﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن زﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

پزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﺖ ﺷﻬﺎدت وی را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮده است:

ﺟﻨﺎزه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﺟﻮان، ﺣﺪود 20 ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ اﺻﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ و ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺷﺪه است.

ﺣﺴﯿﻦ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﺮای اﺳﻼم ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ، ﺑﺮای اﺳﻼم زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد، ﺑﺮای اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ و در ﻋﺮوﺟﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﻌﺒﻮد ﺷﺘﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﻈﻠﻮم ﻫﻤﺠﻮار ﮔﺮدد. اﻧﺸﺎءاﷲ

1- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
2- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
3- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


تماس با ما

WWW.vasaya.Info
پست الکترونیکی: info@vasaya.info