شهید حمید مفرحی
زندگینامه شهید حمید مفرحی
زندگینامه شهید حمید مفرحی
زندگینامه شهید حمید مفرحی
| | چهارشنبه 20 تير 1397 - 04:20 |

استان: تهران | شهرستان: تهران (شهر تهران)| تاریخ تولد: 20/04/1338 | تاریخ شهادت: 05/05/1360 | محل شهادت: تهران (خیابان ولیعصر) درگیری با منافقین | عضویت: پاسدار کمیته انقلاب اسلامی

شهید ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻔﺮﺣﯽ در ﺳﺎل 1338 در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﺘﺪﯾﻦ دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد و در زﻣﺮه ﻫﻤـﺎن ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم در ﺳﺎل 1342 در ﻣﻮردﺷﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ: «ﯾﺎران ﻣﻦ ﯾﺎ در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ در ﮔﻬﻮاره ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ». اﺷﺎره ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺑﻪ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺳﭙﺎه ﻧﻬﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺴﺎط ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ 2500 ﺳﺎﻟﻪ ﻃﺎﻏﻮت را درﻫﻢ ﺑﭙﯿﭽﻨﺪ و ﺳﻨﺖ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ (ع) را زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﻨﺪ. ﺣﻤﯿﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺘﺪﯾﻦ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ، سپس ﭘﺎ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺎد و ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ را ﺗﺎ ﺳﺎل آﺧﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اداﻣﻪ داد. ﺳﺎل ﻫﺎی آﺧﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ اوج ﮔﯿﺮی ﻧﻬضﺖ ﻣﻘﺪس اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﻮد و ﺣﻤﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ای اﻓﺘﺨﺎرآﻣﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻤﺎل رژﯾﻢ ﺷﺎه تبدیل ﮐﺮد و در ﭘﻨﺎه ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﮐﻨﺎر اﻣﺖ ﺣﺰب اﷲ ﭘﯿﺮوزی را ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻮد.

ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺟﻮﺷﯿﺪه از دل اﻣﺖ ﺷﻬﯿﺪﭘﺮور ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داد و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ دﭘﯿﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﺗﺠﺎوز ﮐﻔﺎر ﺑﻌﺜﯽ ﺑﺎ ﺟﺎن و دل و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻋﺎزم ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی اﯾﺜﺎر ﮔﺮدﯾﺪ و در دﯾﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﺎن را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و از ﺷﺮف اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻮی ﺷﻬﺎدت ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اداﻣﻪ داد.

در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ، ﺣﻤﯿﺪ ﺳﺮﺑﺎز داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻋﺎزم ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ای ﻧﻮراﻧﯽ ﺗﺮ و اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ. آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻋﺎزم ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ: «ﻣﺎدر اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻢ و ﺷﻬﺎدت ﻧﺼﯿﺒﻢ ﺷﺪ ﺑﺮادرﻫﺎﯾﻢ راه ﻣﺮا اداﻣﻪ دهند». 

ﺣﻤﯿﺪ ﺷﻬﺎدت را در ﺟﺒﻬﻪ ﺧﺎرﺟﯽ و در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﺑﻌﺜﯽ و در راه آزادی ﻗﺪس ﻣﯽ ﺟﺴﺖ، اﻣﺎ ﻣﻘﺪر بود ﮐﻪ در ﺟﺒﻬﻪ داﺧﻠﯽ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻔﺎر ﺑﻌﺜﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻌﺎدت دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ. در روز 5 ﻣﻬﺮ 1360 ﺑﻪ دنبال اﻏﺘﺸﺎش ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻓﻖ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺗﻬﺮان، ﺷﻬﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻔﺮﺣﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ 17 ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﯿﺴﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ واﻗﻌﻪ اﻋﺰام ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺣﻤﯿﺪ ﺳﯿﻨﻪ اش را ﺳﭙﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺮﺳﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ راه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﻪ آرزوی دﯾﺮﯾﻨﻪ اش دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. او 8 روز ﺑﺎ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺠﺮوح در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد، اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد و در ﺟﻮار رﺣﻤﺖ ﺣﻖ ﺟﺎی ﮔﺮفت.

ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺟﺴﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻠﺖ ﺷﻬﺎدت وی را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ:

ﺳﻮارخ ورودی روی ران راﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 5 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ران ﺧﺎرج ﺷﺪه و ران و ﻋﻀﻼت را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺳﻮراخ ورودی ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮق روی ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ دارد ﮐﻪ از ﺟﻬﺖ ﭘﺲ ﺳﺎﻋﺪ ... ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 2 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻮراخ ورودی در ﻃﺮف راﺳﺖ ﻗﻔﺴﻪ ﺻﺪری ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 5 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ دارد ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺟﻨﺎغ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﻮراﺧﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 10 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﺻﺪری اﺳﺖ.

اﻧﻘﻼب ﺧﻮﻧﺒﺎر اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎن ﺣﻤﯿﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪ و ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ. ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد را ﻓﺪای اﻋﺘﻼی اﺳﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻌﺎدت را ﻧﻪ در ﻟﺬاﺋﺬ دﻧﯿﻮی، ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺮای آﺧﺮت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺷﻬﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻔﺮﺣﯽ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮد و ﺟﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ اﺳﻼم اﺳﺘﻮار ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺰﯾﺰ و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺪای اﺳﻼم را ﻗﺮﯾﻦ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﺪ. اﻧﺸﺎءاﷲ

1- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
2- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
3- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


تماس با ما

WWW.vasaya.Info
پست الکترونیکی: info@vasaya.info