شهید سید رسول موسوی
زندگینامه شهید سید رسول موسوی
زندگینامه شهید سید رسول موسوی
زندگینامه شهید سید رسول موسوی
| | چهارشنبه 20 تير 1397 - 04:22 |

استان: اردبیل | شهرستان: اردبیل | تاریخ تولد: 12/01/1332| تاریخ شهادت: 05/07/1360 | محل شهادت: تهران (خیابان فلسطین) درگیری با گروهک منافقین | عضویت: بسیجی

ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ رﺳﻮل ﻣﻮﺳﻮی در ﺳﺎل 1332 در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﮐﺎر در ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ. ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻫﻤﺮزﻣﺎﻧﺶ در ﻃﻮل ﻣﺒﺎرزات اﻣﺖ ﺷﻬﯿﺪﭘﺮور ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻔﺮ و رژﯾﻢ ﺳﺘﻤﺸﺎﻫﯽ، ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺟﺎن و دل آﻣﺎده و در ﺻﻒ اول ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﻮد. او از ﭘﯿﺮوان راﺳﺘﯿﻦ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و از ﻣﺮﯾﺪان ﺟﺎن ﺑﺮ ﮐﻒ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد و ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺷﻬﺎدت و در ﭘﯽ دﻋﻮت ﺑﺮادران ﻫﻤﺮزﻣﺶ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺠﺪ اﻧﻘﻼب درآﻣﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت آﻧﭽﻨﺎن رﺷﺎدت و ﭘﺎﯾﻤﺮدی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از ﺷﻬﺎدت ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻣﻪ ای، از ﻃﺮف ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺷﺪ، اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺖ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ و اراده اش ﺳﺴﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ راﺳﺦ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن از ﻋﻘﯿﺪه اش ﻣﻨﺼﺮف ﮔﺮدد. ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ده ﺳﺎﻋﺖ در روز را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ، ﻫﯿﭽﮕﺎه وﻇﺎﯾﻒ دﯾﻨﯽ اش را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻧﻤﯽ ﺳﭙﺮد و اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت، ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺤﻞ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز دﺷﻤﻦ ﺷﮑﻦ ﺟﻤﻌﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻋﺎی ﮐﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺮد و در اﮐﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺞ و ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ داﺷﺖ. ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺒﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاوان داﺷﺖ و لحظه ای از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﯽ ورزﯾﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در وﺻﯿﺘﻨﺎﻣﻪ اش ﮐﻪ ده روز ﻗﺒﻞ از ﺷﻬﺎدت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد. او از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺘﻌﻬﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ از اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب در ﺳﻨﮕﺮ ﭘﺎﺳﺪاری از اﺳﻼم ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻫﻤﯿﻦ راه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آرزوی دﯾﺮﯾﻨﻪ اش ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺷﻬﺎدت در راه دﯾﻦ ﺑﻮد رﺳﯿﺪ.

در روز 5 ﻣﻬﺮ 1360، ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻮﺳﻮی ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر در ﻣﻐﺎزه ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻠﻮای ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻓﻖ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻟﮕﺪﻣﺎل ﺷﺪن ﻫﻤﻪ ارزش ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻓﺮوﺧﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻏﺮب و ﺷﺮق ﻧﻈﺎره ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﻐﺎزه ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺑﺎ ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺣﻤﻠﻪ ور ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺮداﻧﻪ در ﻧﺒﺮدی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﺻﻒ آراﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐﻮردل در اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﺷﻮم، اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺮﯾﻒ را ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ و او را ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آرزوﯾﺶ ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻌﺎدت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.

در ﮔﺰارش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﺖ ﺷﻬﺎدت شهید ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:

در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﻬﻠﻮ و ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود 6 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻗﻄﺮ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮختگی دارد. در ﭘﻬﻠﻮی راﺳﺖ ﺳﻮراﺧﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 2 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج ﮔﻠﻮﻟﻪ اﺳﺖ ... ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺮدان ﺧﺪا راه ﺧﻮد را آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺘﯽ واﻻ در آن ﮔﺎم ﻣﯽ ﻧﻬﻨﺪ، ﺷﻬﺎدت ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻫﻼﮐﺖ. ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻮﺳﻮی اﮔﺮ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﻮد آن روز را در ﻣﻐﺎزه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺟﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﻤﯽ اﻧﺪاﺧﺖ. ﻟﯿﮑﻦ او ﮐﺎرﮔﺮی دﻟﺒﺎﺧﺘﻪ اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب ﺑﻮد و آﻧﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ رزﻣﻨﺪه ای ﺑﻮد. اﺟﺮش ﻋﻈﯿﻢ و راﻫﺶ ﻣﺴﺘﺪام ﺑﺎد.

1- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
2- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
3- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


تماس با ما

WWW.vasaya.Info
پست الکترونیکی: info@vasaya.info