شهید سعید سلطانی
زندگینامه شهید سعید سلطانی
زندگینامه شهید سعید سلطانی
زندگینامه شهید سعید سلطانی
| | چهارشنبه 20 تير 1397 - 04:25 |

استان: تهران | شهرستان: تهران (شهر تهران) | تاریخ تولد: 20/07/1335 | تاریخ شهادت: 05/07/1360 | محل شهادت: تهران (درگیری با گروهک منافقین) | عضویت: مردمی

ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ در ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه 1335 در ﺗﻬﺮان دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد. ﭘﺲ از ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ وارد دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪ و  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺪر و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﺒﻮر ﮔﺮدﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ ﻣﻌﺎش ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در آﻫﻨﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن آب ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺸﻐﻮل و ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اداﻣﻪ ﻣﯽ داد، ﺗﺎ آنکه ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻊ از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻠﺶ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ و ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﻋﺰاداری ارادﺗﯽ ﺧﺎص داﺷﺖ و ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮش ﺻﻨﺪوق ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ای در ﻫﯿﺌﺖ داﺋﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﺨﺎرج اﯾﺎم ﻋﺰاداری ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد. در ﺳﺎل 1356 ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و از آنجا ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ای ﻣﻔﺮط ﺑﻪ اﺳﻼم و ﺗﻌﻬﺪی ﺧﻠﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ از ﻫﺮ ﻓﺮﺻـﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻈﺎﻫﺮات و راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮک ﭘﺎدﮔﺎن ﻫﺎ، از ﭘﺎدﮔﺎن ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و از آن ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را ﺻﺮف ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﻮد. ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﻫﺒﺮ ﻋﺰﯾﺰ اﻧﻘﻼب ﻣﺠﺪداً ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎدﮔﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﮔﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺳﯿﺎﺳﯽ - ﻣـﺬﻫﺒﯽ روی آورد و روزﻫﺎ ﺑﺎ داﯾﺮ ﮐﺮدن ﮐﻼس ﻫﺎی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ - ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺷﺐ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺪاری ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ. ﺑﺎ ﺷﺮوع دﺳﺎﺋﺲ ﮔﺮوﻫﮏ ﻫﺎ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن، داوﻃﻠﺐ ﻋﺎزم آن منطقه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳـﺒﺐ ﮐﻔﺎﯾـﺖ ﻧﯿﺮو ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد. ﺳﻌﯿﺪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ در آزﻣﻮن ورودی راه آﻫﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻐﻞ ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮراﻧﯽ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد و دوره آﻣﻮزﺷﯽ را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﻋﺰام ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽ ﻧﻤﺎید.

شهید ﻣﺆﻣﻨﯽ وارﺳﺘﻪ و ﻣﺨﻠﺺ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ و دﻋﺎی ﮐﻤﯿﻞ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ورزﯾﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺷﻬﺎدت ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺘﺪﯾﻦ وﺻﻠﺖ ﮐﺮد و ﻗﺼﺪ داﺷﺖ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺪاﯾﯽ دﯾﮕﺮ او را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ.

شهید ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺻﺒﺢ روز 5 ﻣﻬﺮ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻋﺎزم ﺳﺎزﻣﺎن آب در ﺑﻠﻮار ﮐﺸﺎورز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد. ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﻠﻮای ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻓﻖ و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﺻﺪای ﺗﯿﺮاﻧﺪازی، ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ درﮔﯿﺮی ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ از دﺳﺘﺶ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. در میان جمعیت متوجه پیرزنی میﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺗﯿﺮرس ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻣﯽ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻮردﻻن ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮﺳﺪ. ﺳﻌﯿﺪ دﺳﺖ از ﺟﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﭘﯿﺮزن ﻣﯽ ﺷﺘﺎﺑﺪ ﮐﻪ در راه، ﻫﺪف ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺰدوران آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺳﯿﻨﻪ اش را ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎﻋﺶ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﻣﺖ ﺣﺰب اﷲ و اورژاﻧﺲ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺠﺮوح او را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 8 ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن او ﮐﻪ از ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻨﺶ ﻓﻠﺞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﻤﯽ شود و او ﭘﺲ از 9 روز در ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﻬﺮ 1360 ﺟﻬﺎن ﻓﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺗﺮک ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.

پزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﮔﺰارﺷﯽ ﻋﻠﺖ ﺷﻬﺎدت را ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﮐﺮده است:

 از ﺟﺴﺪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 25 ﺳﺎﻟﻪ، ﻻﻏﺮ اﻧﺪام و ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ در ﺑﺪﻧﺶ زﺧﻢ ﺑﺨﯿﻪ ﺷﺪه زﯾﺮ  ﻫﺮ دو ﺑﻐﻠﺶ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ زﯾﺮ ﻣﺤﻞ ﺷﮑﺎف ﻣﺤﻞ ... ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺟﺎی ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﻧﯿﺰ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬارده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻣﺤﻞ ﺳﻮراخ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر ﮔﻠﻮﻟﻪ اﺳﺖ  اﺛﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﯾﺎ ﺧﻔﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺖ، ﻋﻠﺖ ﻓﻮت اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ راﺳﺖ و اﺣﺸﺎء ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺟﻮاز دﻓﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺻﺎدر شد.

و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﺎم زﻣﺎن (ﻋﺞ) ﺟﺎن ﺧﻮد را در راه ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ رﺳﯿﺪن ﻓﺮﺟﺶ ﻓﺪا ﻧﻤﻮد. او ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از شهادﺗﺶ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤﮑﯽ را از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻣﺨﺎرج ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد: دوﻟﺖ ﻣﺎ ﻧﻮﭘﺎﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﺧﺮج آن ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ از آن ﮐﻤﮏ ﻣﺎدی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ. ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اش، ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻧﺶ را در راه ﺣﻔﻆ آرﻣﺎن ﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻓﺪا ﮐﺮد.

1- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
2- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
3- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


تماس با ما

WWW.vasaya.Info
پست الکترونیکی: info@vasaya.info