شهید عباس مقیمی زاده
زندگینامه شهید عباس مقیمی زاده
زندگینامه شهید عباس مقیمی زاده
زندگینامه شهید عباس مقیمی زاده
| | چهارشنبه 20 تير 1397 - 04:31 |

استان: تهران | شهرستان: تهران (شهر تهران) | تاریخ تولد: 01/07/1331 | تاریخ شهادت: 05/07/1360 | محل شهادت: تهران (خیابان ولیعصر) درگیری با گروهک منافقین | عضویت: پاسدار

ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒﺎس ﻣﻘﯿﻤﯽ زاده در ﺳﺎل 1331 در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد، ﭘﺪرش ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﺎده ﺑﻮد و ﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ را ﺑﯿﺶ از ﮐﻼس ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﻞ و ﮐﺎر ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮوﺷﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﭙﺲ در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﮔﺮدﯾﺪ. ﻋﺒﺎس ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮد از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﮐﺎر ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺘﺶ در زﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎپ، ﻣﺨﺎرج ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮادارن و ﺧﻮاﻫﺮان ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را ﺗﺎ اﺧﺬ دﯾﭙﻠﻢ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ. از ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ آزرده ﻧﻤﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎک، راﺿﯽ ﺑﻪ رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﻮد و ﺷﮑﺮﮔﺰار ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺎت الهی.

در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻀﻮری ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻓﻌﺎل داﺷﺖ و در راه ﺗﺤﻘﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ و اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻤﺎل ﻃﺎﻏﻮت ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ. در ﯾﻮم اﷲ 22 ﺑﻬﻤﻦ 1357 ﺑﻪ ﯾﺎری ﻫﻤﺎﻓﺮان ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺪاری از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺸﺖ.

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ و در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎرﻣﮏ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺸﺖ و ﺑﯽ آن ﮐﻪ دﻣﯽ ﺑﯿﺎﺳﺎﯾﺪ ﺷﺐ و روز اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و در ﮐﻨﺎر در ﻣﺴﺠﺪ اﺣﻤﺪﯾﻪ و مسجد اﻣﺎم رﺿﺎ (ع) ﻧﺎرﻣﮏ ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد. در ﺳﺎل 1358 ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده داد و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش دﺳﺎﺋﺲ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮف دﻓﺎع از  اﺳﻼم ﻧﻤﻮد. در اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮد و در ﭘﺎوه و ﺳﻨﻨﺪج و ﻣﺮﯾﻮان ﺑﻪ ﻣﺼﺎف دار و دﺳﺘﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.

از ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻧﻮﺷﺖ: «ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق دﯾﮕﺮ ﺑﺮادران ﺳﭙﺎﻫﯽ و ﺑﺮادران ارﺗﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﺰام ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز اﺳﻼم ﺑﺮای ﺳﺮاﻓﺮازی و ﭘﺎﯾﺪاری ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم و ﭘﯿﺮوزی ﺣﻖ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﺪﻣﺖ کنم».

او در وﺻﯿﺘﻨﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻧﻮﺷﺖ: «ﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮزﻧﺪم را ﻫﻨﻮز ﻧﺪﯾﺪه ام اﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم رﺳﯿﺪم و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺗﻮ ﻣﺸﺖ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ، ﭼﻪ ﺷﺮق و ﭼﻪ ﻏﺮب».

ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻘﯿﻤﯽ زاده ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوران ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﻧﻮر ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﻓﺼﻠﯽ دﯾﮕﺮ از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺒﺎرزه و ﺟﻬﺎدش را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ. ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻬﺮ 1360 صحنۀ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﺳﺎﺋﺲ ﺷﻮم اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺖ ﺷﻬﯿﺪﭘﺮور اﺳﻼم بود.

در اﯾﻦ روز ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ در اﺟﺮای ﺧﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻏﺘﺸﺎش ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﮐﺸﺘﺎر اﻣﺖ ﺣﺰب اﷲ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮر ﺑﺎﻃﻞ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ اﺳﻼم، ﺑﻠﻮا ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻘﯿﻤﯽ زاده ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻤﺮزﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻨﺪ و در درﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ، اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺷﻮم را ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ. در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺪار ﺟﺎن ﺑﺮ ﮐﻒ اﺳﻼم ﺑﺮادر ﻋﺒﺎس ﻣﻘﯿﻤﯽ زاده ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﺻﺪاﻣﯿﺎن ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺮ ﺧﺎک اﻓﺘﺎد و ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﷲ ﺑﻪ ﺟﻮار رﺣﻤﺖ ﺣﻖ ﺷﺘﺎﻓﺖ.

ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﺖ ﺷﻬﺎدت وی را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ:

در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻋﻼﺋﻢ زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ: 1- ﺳﺎﺋﯿﺪﮔﯽ در ﺻﻮرت 2- ﺗﻐﯿﺮ ﺷﮑﻞ فرم ﺳﺮ و ﺧﻮرد ﺷﺪن اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی ﺳﺮ و  ﺻﻮرت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ در ﺻﻮرت، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ اﺻﺎﺑﺖ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه و اﺳﻠﺤﻪ ﮔﺮم ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺮواﻧﻪ دﻓﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻮق ﺻﺎدر ﺷﺪ.

ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻘﯿﻤﯽ زاده در ﻧﺎﻣﻪ ای از ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد در ﺳﺎل 59 ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻧﻮﺷﺖ: «اﮔﺮ در اﯾﻦ راه ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪم ﺳﻌﺎدت ﻣﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮﺳﻢ و در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم از ﺧﺎﻧﻮاده ام اﻧﺘﻈﺎر دارم ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﻧﮑﻨﻨﺪ. در ﻋﻮض ﺷﺎدی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻔﺎر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن در راه اﺳﻼم ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺆﻣﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ». ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد.

1- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
2- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
3- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


تماس با ما

WWW.vasaya.Info
پست الکترونیکی: info@vasaya.info