شهید عبدالکریم ارجمندی
زندگینامه شهید عبدالکریم ارجمندی
زندگینامه شهید عبدالکریم ارجمندی
زندگینامه شهید عبدالکریم ارجمندی
| | چهارشنبه 20 تير 1397 - 04:33 |

استان: قم | شهرستان: قم (دلیجان) | 15/02/1331 | تاریخ: شهادت: 05/07/1360 | محل شهادت:  تهران (خیابان حافظ) درگیری با منافقین | عضویت: مردمی

ﺷﻬﯿﺪ عبدالکریم ارﺟﻤﻨﺪی در ﺳﺎل 1331 در دﻟﯿﺠﺎن ﻗﻢ دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد و در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﺘﺪﯾﻦ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ. ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼیﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ، ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را ﺗﺎ ﮐﻼس ﻧﻬﻢ اداﻣﻪ داد و ﺳﭙﺲ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﻮد. ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی در ﺳﺎل 1353 در ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮد و ﺳﺎل آﺧﺮ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻌﻠﻪ ور ﮔﺮدﯾﺪ و وﺟﻮد او را ﮔﺮﻣﯽ و ﺣﺮارت ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﺑﻪ ﺣﺮاﺳﺖ از ﺛﻤﺮات آن ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻫﺮ ﺧﻄﺮی ﻣﯽ ﺷﺘﺎﻓﺖ و آﻧﭽﻨﺎن ﻗﺎﻧﻊ و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺣﺘﯽ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﯿﻮه ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد را ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﻣﯽ داد.

او ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﻣﮑﺘﺐ ﺧﻮن و ﺷﻬﺎدت ﺑﻮد و درس ﺟﺎﻧﺒﺎزی در راه اﺳﻼم را از ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ در ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﻋﺰاداری ﺣﺴﯿﻨﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ  ﺑﻮد و در ﻫﯿﺌﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻬﺮان ﻧﻮ از ﺧﺎدﻣﺎن ﺑﯽ رﯾﺎ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ داﺷـﺖ و در ﻣﺮاﺳـﻢ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﯾﮏ ﺗﻨﻪ ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺤﻠﻪ را ﭼﺮاﻏﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد. ﻧﻤﺎز و روزه ﻫﺎﯾﺶ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺮک ﻧﻤﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎﻧﻪ دوﻣﺶ ﺑﻮد.

اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺟﻬﺎد ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ وزارت ﺑﻬﺪاری ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ در اﻣﻮر ﻓﻨﯽ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﺮاوان وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ  ﭘﺮداﺧﺖ. ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺆﻣﻦ، ﺻﻤﯿﻤﯽ، ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻮد و ﻧﺠﺎﺑﺘﺶ زﺑﺎنزد ﻫﻤﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﻮد و همه از او ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد و درﺻﺪد ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن وﺳﺎﯾﻞ اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک، ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ دﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﻞ ﻋﻄﺮآﮔﯿﻦ را ﭘﺮ ﭘﺮ ﮐﺮد و ﺣﺠﻠﻪ اش ﺑﻪ ﺧﻮن آراﺳﺘﻪ ﮔﺮدید.

ﺷﻬﯿﺪان ﮔﻮﯾﯽ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻮز ﻋﻈﯿﻢ آن را اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دﻋﻮت ﻣﻼﺋﮑﻪ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﺎن ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ. ﺷﻬﯿﺪ ارﺟﻤﻨﺪی ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻬﺎدت از ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎدرش را آﻣﺎده ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﺷﻬﺎدت او ﺳﺎزد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب دﻋﺎی ﮐﻤﯿﻠﺶ را ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ دﯾﮕﺮ داده ﺑﻮد و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮو ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻢ آمد.

در روز 5 ﻣﻬﺮ 1360 ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐﻮردل در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط ﺗﻬﺮان دﺳﺖ ﺑﻪ اﻏﺘﺸﺎش ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم زدﻧﺪ و ﺷﻬﯿﺪ ارﺟﻤﻨﺪی ﮐﻪ در وزارت ﺑﻬﺪاری ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻮد. او ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزی ﺟﺎن ﺑﺮ ﮐﻒ ﺑﻮد، ﺑﺮای ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﻠﻮای ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪ از اداره ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارد. ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ او را ﻫﺪف ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ رزﻣﻨﺪه ﮔﻤﻨﺎم را ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎروان ﺧﻮﻧﺒﺎر ﺷﻬﯿﺪان اﺳﻼم ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد

ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﺖ ﺷﻬﺎدت وی را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ:

در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻋﻼﺋﻢ زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ: 1- ﺟﺎی اﺻﺎﺑﺖ دو ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﮐﻪ از ﺟﻠﻮ و از ﭘﺸﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ. 2- ﺟﺎی اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ران ﭼﭗ ﮐﻪ از ران راﺳﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺮواﻧﻪ دﻓﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻮق صادر ﺷﺪ.

ﺷﻬﯿﺪ در آﺗﺶ وﺻﺎل ﻣﻌﺒﻮد ﻣﯽ ﺳﻮزد و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻬﺎدت ﻣﯽ رود. ﺷﻬﯿﺪ ارﺟﻤﻨﺪی ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در آن ﺻﺤﻨﻪ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺧﻄﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ اوﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪ و اﺣﺴﺎس وﻇﯿﻔﻪ در ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ وی را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﮐﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ وار ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﻋﺸﻖ ﻧﻬﺪ و ﺟﺎوداﻧﻪ ﮔﺮدد.

رواﻧﺶ ﺷﺎد و راﻫﺶ ﭘﺮ رﻫﺮو ﺑﺎد

1- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
2- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
3- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


تماس با ما

WWW.vasaya.Info
پست الکترونیکی: info@vasaya.info