شهید علی منصوری
زندگینامه شهید علی منصوری
زندگینامه شهید علی منصوری
زندگینامه شهید علی منصوری
| | چهارشنبه 20 تير 1397 - 04:35 |

استان: لرستان | شهرستان: بروجرد | تاریخ تولد: 01/01/1338 | تاریخ شهادت: 05/07/1360 | محل شهادت: تهران (پل حافظ) درگیری با گروهک منافقین | عضویت: پاسدار

در اوایل ﻓﺮوردﯾﻦ 1338 در ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف ﺑﺮوﺟﺮد در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻣﻮﻻی ﻣﺘﻘﯿﺎن، اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن (ع)، ﻋﻠﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺗﺎ ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ در زادﮔﺎﻫﺶ ﮔﺬراﻧﺪ و ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادی ذاﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن را آﻣﻮﺧﺖ. ﻫﻨﻮز ﺳﺎل آﺧﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﻧﮕﺬارﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ کمبود اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺧﺎﻧﻮاده درس را رﻫﺎ ﮐﺮده و ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺪرش در اﻣﺮ ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮدﯾﺪ. در ﺳﺎل 1349 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮانداز ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻪ ﻫﺪﻓﯽ جز ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺖ، ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک زادﮔﺎﻫﺶ و ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﮔﺮدﯾﺪ و در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎور ﺷﺪ. از ﺳﺎل 1356 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺒﺎرزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎر را ﻧﯿﺰ رﻫﺎ ﮐﺮد. در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻌﻤﻠﯿﺎت ﻋﺎﻟﯿﻪ اﺳﻼم و ﮐﺴﺐ ﻓﯿﺾ از ﻣﺠﻠﺲ وﻋﻆ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﻌﻈﻢ، اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و دﻗﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮع ﺑﺎﺷﺪ. در دی ﻣﺎه ﺳﺎل 1357 ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﮔﺮوﻫﯽ از ﻫﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ در ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم «ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﻮان» (ﺑﻠﺪ ﻣﻘﺪﺳﻪ) ﮐﻪ در حرم ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ (ع) ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪ شرکت کرد و در اﻣﺮ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎری از راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺖ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﺰو اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا ﺑﻮد.

در اﯾﺎم اﷲ 21 و 22 ﺑﻬﻤﻦ در ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺮﮐﻮب و اﺳﺘﺒﺪاد رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت را ﻧﯿﺰ در ﻣﺪرﺳﻪ اﻣﺎم و در ﻣﺤﻀﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻧﺨﺴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑﻠﺪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮐﺎخ ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ در ﻣﻌﯿﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﯾﮋه ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﭘﯿﻮﺳﺖ.   ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ آن درآﻣﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﮏ ﻫﺎی ﻣﺤﺎرب و ﮐﺎﻓﺮ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن آﺷﻮب ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم ﻋﺎزم ﭘﺎوه ﺷﺪ و در ﮐﻨﺎر ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ از ﮐﯿﺎن اﺳﻼم ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﺣﮑﻢ وﻇﯿﻔﻪ اش در ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺖ در راه آﻫﻦ، ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﻣﻠﯽ و ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻋﺎزم ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﺑﺎر اول ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ در منطقۀ ﺳﺮ ﭘﻞ ذﻫﺎب اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ ﺑﻌﺜﯽ ﻧﺒﺮد ﮐﺮد. در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ در اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﺧﻤﭙﺎره از ﻧﺎﺣﯿﻪ دﺳﺖ و ﺻﻮرت ﻣﺠﺮوح ﺷﺪ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺧﻮدش ﺑﻪ اﺻﺮار ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺑﺮای ﻣﺪاوا ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﻃﻮل دوران ﻧﻘﺎﻫﺖ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻓﯿﺾ از ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﻢ ﻣﯽ رﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻮن ﻃﻠﺒﻪ ای ﺑﯽ آﻻﯾﺶ درس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ. ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﻣﺠﺪداً ﻋﺎزم ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺎزی دراز ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه برای ﺣﺮاﺳﺖ از ﮐﯿﺎن اﺳﻼم اداﻣﻪ داد. در ﻫﻤﯿﻦ دوران در ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ: «ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪه ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﻦ ﺗﻮ اﺳﻼم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺮآﯾﻢ، ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﮐﻪ در راه رﺳﻮل ﺗﻮ ﻣﺤﻤﺪ (ص) ﻧﻠﻐﺰم».

ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻬﺎدت ﺟﺎﻧﮕﺬار ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮم دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﯽ، در ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻮد و از آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻧﻮﺷﺖ: «ﺳﻼم ﺑﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ؛ ﭼﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻔﺎر و ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ، آﯾﺎ آﻧﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮور اﺷﺨﺎص اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟».

ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﻪ داد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﻼس ﻫﺎی درس ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻋﻠﻢ و اﯾﺜﺎر را یک جا ﻣﯽ آﻣﻮﺧﺖ.

ﺻﺒﺢ روز 5 ﻣﻬﺮ 1360، ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻨﺼﻮری ﺿﻤﻦ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ از ﻣﺎدرش ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ: «ﻣﺎدر ﻣﻦ را ﺣﻼل ﮐﻦ، اﻟﺘﻤﺎس دﻋﺎ!». اﯾﻦ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ او ﺑﻮد و ﻣﻘﺪر ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ اش ﺑﺎﺷﺪ. آن روز ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐﻮردل ﺑﻪ ﻋﺒﺚ ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ آﺷﻮب ﮐﺸﺎﻧﺪن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ و ﮐﺸﺘﺎر اﻣﺖ ﺣﺰب اﷲ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد.

شهید ﻣﻨﺼﻮری ﺑﻪ ﺣﮑﻢ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﯿﺴﻪ ﺷﻮم ﺷﺘﺎﻓﺖ و در ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻣﺰدور ﺑﻪ درﺟﻪ رفیع شهادت ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ.

ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﺖ ﺷﻬﺎدت او را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮده است:

ﻣﺤﻞ اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﻗﻔﺴﻪ ﺻﺪری و ﭘﺎرﮔﯽ ﻃﺮف ﭼﭗ ﻗﻔﺴﻪ ﺻﺪری دارد ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق، ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی داﺧﻞ ﻗﻔﺴﻪ ﺻﺪری ﭼﭗ در اﺛﺮ اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮواز و ﻓﺎﺗﺢ ﻗﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزی دراز، اﯾﻦ ﺑﺎر در ﭘﺮوازی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ، ﻗﻠﻪ ای رﻓﯿﻊ ﺗﺮ را در ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﺧﻮﻧﺒﺎر ﻓﺘﺢ ﮐﺮد و ﺑﺮ ﺑﺎل ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪای اﺑﺪﯾﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ. ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد

1- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
2- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
3- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


تماس با ما

WWW.vasaya.Info
پست الکترونیکی: info@vasaya.info