شهید غلامحسین لوائی
زندگینامه شهید غلامحسین لوائی
زندگینامه شهید غلامحسین لوائی
زندگینامه شهید غلامحسین لوائی
| | چهارشنبه 20 تير 1397 - 04:43 |

استان: تهران | شهرستان: تهران (شهر تهران) | تاریخ تولد: 1326 | تاریخ شهادت: 05/07/1360 | محل شهادت: تهران (خیابان صفای جنوبی) درگیری با گروهک منافقین | عضویت: مردمی

ﺷﻬﯿﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻟﻮاﺋﯽ در ﺳﺎل 1326 در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺘﺪﯾﻦ و ﻣﺒﺎرز دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد. از ﮐﻮدﮐﯽ ﻋﻼﻗﻪ ای ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و ﻣﺴﺠﺪ و زﯾﺎرت اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ داﺷﺖ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪرش او را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ﺑﺮد و ﻧﻮاب ﺑﺎزوﺑﻨﺪی ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺑﺎزوی او ﺑﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه درﺧﺸﺎن اﯾﻦ ﻓﺪاﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﻼم.

از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﻣﻌﯿﺖ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت رﻫﺒﺮان ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻬﯿﺪ ﺧﻠﯿﻞ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ و ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻣﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﻓﺖ و از ده ﺳﺎﻟﮕﯽ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ راه ﻣﺒﺎرزه ﻣﺨﻔﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد و ﺧﻮد را ﺑﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﻬﺎدت ﺑﺨﺎراﯾﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ روی وی ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ به جا ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﺪت ﻫﺎ در ﻓﺮاق اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪان ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﻋﺰم ﺧﻮد را در اداﻣﻪ راه آﻧﺎن ﺟﺰم ﮐﺮد. در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺸﻘﺮاول ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺤﻞ ﺑﻮد و در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺣﻀﻮری ﻣﺆﺛﺮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ داﺷﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ را ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادراﻧﺶ ﺷﺐ را ﺗﺎ ﺻﺒﺢ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺬراﻧﺪ و ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﺎ آﺗﺶ دل ﮔﺮم ﮐﺮد. ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮد، ﻟﯿﮑﻦ آﮔﺎه و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮد و ﺟﺰ ﻋﺒﺎدت و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺎر در راه ﺧﺪا وﻇﯿﻔﻪ ای دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮد، در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻮاره ﭘﯿﺮو وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪگی اش اﺟﺎزه اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮی را ﻧﻤﯽ داد، ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﻻزم ﺑﻮد ﯾﮏ ﺗﻨﻪ ﻧﺪای اﺳﻼم ﻓﻘﺎﻫﺘﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و وﻇﺎﯾﻒ شرﻋﯽ اش را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ آورد.

ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺎج ﻏﻼمحسین ﻟﻮاﺋﯽ در روز 5 ﻣﻬﺮ 1360 ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺮ روزه ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه اش رﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ    ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﻠﻮای ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﻫﺘﺎﮐﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﺎن، ﺷﻬﯿﺪ ﻟﻮاﺋﯽ از ﻣﻐـﺎزه اش  ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ را ﮐﻪ در ﺗﯿﺮرس ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ از ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﺷﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﮐﯿﺎن اﺳﻼم ﻣﺠﺪداً ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻠﻮی او را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ زور اﺳﻠﺤﻪ، وی را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، آﻧﻬﺎ از وی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﻬﯿﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﺪ: ﻫﺮﮔﺰ! و ﻣﺰدوران آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺮم ﺳﯿﻨﻪ اش را ﻫﺪف ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﺪاﯾﯽ راﺳﺘﯿﻦ اسلام را ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.

پزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﺷﻬﺎدت ﺣﺎج ﻏﻼمحسین ﻟﻮاﺋﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ اﺛﺮ ﯾﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ روی ﺳﯿﻨﻪ ... ﻃﺮف ﭼﭗ دارد ... ﻋﻠﺖ ﻓﻮت اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ و ﻗﻠﺐ و آﺳﯿﺐ اﺣﺸﺎء ﺗﻌﯿﯿﻦ شده اﺳﺖ. از آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ﺑﺎزوﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ را ﺑﻪ ﺑﺎزوی ﺷﻬﯿﺪ ﻟﻮاﺋﯽ ﺑﺴﺖ، زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻓﺪاﯾﯽ اﺳﻼم ﻣﺴﯿﺮی دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺖ. ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﺪ و ﺣﺴﯿﻨﯽ زﯾﺴﺖ و ﺣﺴﯿﻦ وار ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮار از ﻣﺮگ ﺑﺮای او آﺳﺎن ﺑﻮد، اﻣﺎ او ﻣﺮگ ﺳﺮخ و ﺷﻬﺎدت در راه ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻪ ﻣﺮاد ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ داد و ﻗﻠﺐ ﭘﺎک ﺧﻮﯾﺶ را وﺛﯿﻘﻪ اﯾﻤﺎﻧﺶ ﻗﺮار داد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ راه ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎری رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎز اﻣﺎم زﻣﺎن (ﻋﺞ) ﺑﻮد. راﻫﺶ ﭘﺮ رﻫﺮو و رواﻧﺶ ﺷﺎد ﺑﺎد.

1- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
2- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
3- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


تماس با ما

WWW.vasaya.Info
پست الکترونیکی: info@vasaya.info