شهید فرزاد رئیس زاده
زندگینامه شهید فرزاد رئیس زاده
زندگینامه شهید فرزاد رئیس زاده
زندگینامه شهید فرزاد رئیس زاده
| | چهارشنبه 20 تير 1397 - 04:46 |

استان: گیلان | شهرستان: رشت (شهر رشت) | تاریخ تولد: 06/02/1338 | تاریخ شهادت: 05/07/1360 | محل شهادت: تهران (خیابان طالقانی) درگیری با منافقین | عضویت: دانشجو و جهادگر

ﺷﻬﯿﺪ ﻓﺮزاد رﺋﯿﺲ زاده در ﺷﺸﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1338 در رﺷﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ. در دوران ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده آرام و ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد و از ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﺧﻮد و ﻏﻤﺨﻮار آﻧﻬﺎ ﺑﻮد. دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را در ﺗﻬﺮان ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ وارد دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ از اﺧﺬ دﯾﭙﻠﻢ در ﮐﻨﮑﻮر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان راه ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﭘﺮداﺧﺖ. در دوران ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻣﺒﺎرزات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد و در اﯾﻦ راه ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺰدوران رژﯾﻢ ﺷﺎه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ اوﻟﯿﻦ اﻧﻮار رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺮ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﻧﻘﻼب، ﻣﺴﺠﺪ روی آورد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﺪاری ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻬﺪی (ﻋﺞ) ﺷﺮوع ﮐﺮد و در اﯾﻦ ﮐﺎر آﻧﭽﻨﺎن ﭘﺸﺘﮑﺎری از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺖ. او ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻬﺪی (ﻋﺞ) ﺑﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺘﺎد ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻬﺪی (ﻋـﺞ) را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ. در ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ﻫﻤﺮزﻣﺶ، ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﮐﺒﮑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﻮﺳﻨﮕﺮد رﻓﺖ و در ﻣﺴﺠﺪ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺖ. ﻋﻼﻗﻪ او ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﻼم آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪام در ﺟﻠﺴﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺟﺴﺖ. داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی او ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻬﺪی (ﻋﺞ) ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﺪ، ﻓﺮزاد در راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ، در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺮوم ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻼش ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ. او ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، در ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده داﺷﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﭘﺮ ﮐﺎر آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ و ﺟﻬﺎدﮔﺮی ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد. زﻧﺪﮔﯽ اش در ﻣﺴﺠﺪ و ﺟﻬﺎد ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی ﺑﺮاﯾﺶ ارزش ﻧﺪاﺷﺖ.

در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﻓﻄﺎر ﺑﻪ ﻧﺎن ﺧﺸﮏ و ﭼﺎﯾﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد و اﮔﺮ در ﺳﻔﺮه دو ﻧﻮع ﻏﺬا ﺑﻮد ﺗﻬﺎ ﯾﮑﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮرد. از ﻟﺤﺎظ ﻟﺒﺎس ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﺮد و اﻟﺒﺴﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﻧﻮ را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺤﺘﺎج ﻣﯽ داد. ﭘﯿﺮو راﺳﺘﯿﻦ ﻣﻮﻻی ﻣﺘﻘﯿﺎن ﻋﻠﯽ (ع) ﺑﻮد و در زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﻬﺎدت اﯾﻦ راه را ﻣﯽ ﭘﯿﻤﻮد.

ﺷﻬﯿﺪ رﺋﯿﺲ زاده در روز ﺷﻬﺎدت ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﺷﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺮﮔﺸﺖ و از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎدرش ﮐـﻪ ﻋﻼﻗﻪ ای واﻓﺮ ﺑﻪ او داﺷﺖ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد، ﮔﻮﯾﯽ ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ او اﻟﻬﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد. در روز ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻬﺮ 1360، آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐﻮردل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻏﺘﺸﺎش ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ زده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻓﺮزاد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﺰدوران اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺼﺎف آﻧﻬﺎ ﻣﯽ رود.  او از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﻠﯿﺪ و ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮد و ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺑﻪ اﻏﺘﺸﺎش زده اﻧﺪ. ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺮاب ﺷﻬﺎدﺗﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ زﻣﺎن در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪش ﻧﻬﺎد. ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ او را ﻫﺪف ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﻬﺎدﮔﺮ ﭘﺮ ﺗﻼش ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮی ﮔﻠﮕﻮن در ﭘﺎﯾﯿﺰ زﻣﺎن ﭘﺮﭘﺮ ﺷﺪ، ﺗﺎ ﻻﻟﻪ ﻫﺎی ﺟﺎوداﻧﻪ در ﮔﻠﺰار ﺷﻬﯿﺪان اﺳﻼم ﺷﮑﻮﻓﻪ زﻧﺪ.

ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺎدت شهید رﺋﯿﺲ زاده را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:

ﺟﺴﺪ ﻓﺮزاد ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﻬﺮت رﺋﯿﺲ زاده در ﺗﺎرﯾﺦ 1360/7/5 ﻓﻮت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، در ﺗﺎرﯾﺦ 1360/7/6 در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ   ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺎزﭘﺮس ﮐﺸﯿﮏ دادﺳﺮای ﺗﻬﺮان ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ و ﻗﻔﺴﻪ ﺻﺪری ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺟﻮاز دﻓﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ... ﺑﻪ ﻧﺎم وی ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻓﺮزاد ﻣﯽ ﮔﻔﺖ دﯾﮕﺮ ﻃﺎﻗﺖ دﯾﺪن ﺷﻬﺎدت ﯾﺎران ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻧﺪارم و ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯽ ﺗﺎﺑﻢ. او ﻓﺮاق ﯾﺎران را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ و آرزوی دﯾﺮﯾﻨﻪ اش ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪ.

در وﺻﯿﺘﻨﺎﻣﻪ اش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ روی ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮم ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ:

ﯾﺎران ﻫﻤﻪ ﺳﻮی ﻣﺮگ رﻓﺘﻨﺪ

ﺑﺸﺘﺎب ﮐﻪ ﺗﺎ ز ره ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ

او از راه ﻧﻤﺎﻧﺪ، رﻫﺮوی ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد و ﺑﻪ وﺻﺎل رﺳﯿﺪ، رواﻧﺶ ﺷﺎد ﺑﺎد.

1- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
2- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
3- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


تماس با ما

WWW.vasaya.Info
پست الکترونیکی: info@vasaya.info