شهید محسن قاسمی
زندگینامه شهید محسن قاسمی
زندگینامه شهید محسن قاسمی
زندگینامه شهید محسن قاسمی
| | چهارشنبه 20 تير 1397 - 04:48 |

استان: تهران | شهرستان: تهران (شهر تهران) | تاریخ تولد: 1337 | تاریخ شهادت: 05/07/1360 | محل شهادت: تهران (چهارراه کالج) درگیری با منافقین | عضویت: پاسدار

در ﺳﺎل 1337 در ﺗﻬﺮان دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد. ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ را در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪش ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد و در ﺳﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ وارد آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨﯽ ﺷﺪ و دوره آﻣﻮزش ﯾﺎری را آﻏﺎز ﮐﺮد. از ﮐﻮدﮐﯽ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺧﺎص ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم و اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر (ع) داﺷﺖ و در ﺳﻮﮔﻮاری ﻣﺎه ﻫﺎی رﻣﻀﺎن و ﻣﺤﺮم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﯿﺎد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.

ﺟﻮ ﻓﺎﺳﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ارﺗﺶ ﻃﺎﻏﻮت روح آزاده و اﯾﻤﺎن راﺳﺦ او را ﻣﯽ آزرد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺑﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﭘﺎﯾﺎن دوره آﻣﻮزﺷﯽ، هنگامی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ وی درﺟﻪ ﮔﺮوﻫﺒﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ، از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ آن ارﺗﺶ ﺑﺸﻮد، از ﭘﺎدﮔﺎن ﮔﺮﯾﺨﺖ. ﻣﺄﻣﻮران ﺷﺎه او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و دو ﻣﺎه را در زﻧﺪان ﺷﯿﺮاز ﮔﺬراﻧﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﻣﺎدرش و ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ در ﺑﯿﺪادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺎه، ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﮑﻢ اﺧﺮاﺟﯽ ﺧﻮد را از ﻫﻨﮓ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨﯽ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺑﮕﯿﺮد. ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ روی آورد و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اش را اداﻣﻪ داد، در ﺣﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻫﺎی ﺣﻀﺮت اﻣﺎم و ﮐﺘﺐ ﻣﺬﻫﺒﯽ را در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ آن ﺷﺪ ﮐﻪ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﺧﺮاج ﺷﻮد، ﻟﯿﮑﻦ او دﺳﺖ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ. در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎه های اوج ﮔﯿﺮی اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﺘﺐ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺎرد ﻣﺰدور ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷـﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ  شکل ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﯾﯽ از ﭼﻨﮕﺎل آﻧﺎن ﺧﻼص ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق (ع) ﭘﺮداﺧﺖ. در واﻗﻊ اوﻟﯿﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﺑﺴﯿﺞ را ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﮔﺬاﺷﺖ. از ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺳﺘﻤﺎع ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮ داﻧﺶ ﻣﺬﻫﺒﯽ اش ﻣﯽ اﻓﺰود.

در 17 ﺷﻬﺮﯾﻮر 1357 در ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺪا ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺰدوران ﺷﺎه ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮدﻧﺪ. آن ﺷﺐ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ داﺷﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روزی را در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﭙﺮی ﮐﺮد.  ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﻣﺴﺠﺪ اداﻣﻪ داد و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ   ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮ اﻟﻬﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯿﺶ را در اﺧﺘﯿﺎر آن ﻧﻬﺎد. در ﻫﻤﯿﻦ دوران و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ. ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﺨﻠﺺ و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺎدﯾﺎت ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و آﻣﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻘﺎی اﺳﻼم اﻗﺘﻀﺎ ﮐﻨﺪ، ﺟﺎﻧﺶ را ﻓﺪای اﯾﻤﺎﻧﺶ ﺳﺎزد.

ﺷﻬﯿﺪ ﻗﺎﺳﻤﯽ در روز 5 ﻣﻬﺮ 1360 ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺮادران ﻫﻢ رزﻣﺶ ﻋﺎزم ﻣﺮﮐﺰ ﺳﭙﺎه در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻠﻮای ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ درﮔﯿﺮی واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺖ ﺣﺰب اﷲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰد. در آن روز ﺷﻮم، ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﺪن ﺷﻤﺎری از ﻣﺮدم، ﺷﻬﯿﺪ ﻗﺎﺳﻤﯽ را ﻧﯿﺰ ﻫﺪف ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎز و ﭘﺎﺳﺪار ﻓﺪاﮐﺎر اﺳﻼم، ﺟﺎن در راه ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽ ﺑﺎزد.

ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﺖ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮادر ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺎﺳﻤﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ:

در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻦ ﺳﻮراﺧﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 6 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ اﺳﺖ و از ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﻮراخ ﺧﺮوﺟﯽ ﺣﺪود 3 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻗﻄﺮ دارد، ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺎﻧﯽ و ﺑﯽ ارزش دﻧﯿﻮی ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ، اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮا ﺳﻮی اﯾﻦ ﺟﻬـﺎن ﺧﺎﮐﯽ ﭼﺸﻢ دارﻧﺪ، ﻣﺮگ آن ﻫﻢ ﻣﺮﮔﯽ ﺳﺮخ و در راه دﯾﻦ را ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ. ﺷﻬﯿﺪ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد و ﺑﻪ آرزوی دﯾﺮﯾﻨﻪ اش ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪ. راﻫﺶ ﭘﺮ رﻫﺮو و ﺧﺎﻃﺮه اش ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﺎد.

1- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
2- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
3- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


تماس با ما

WWW.vasaya.Info
پست الکترونیکی: info@vasaya.info