شهید محسن محمدهاشم جاسبی
زندگینامه شهید محسن محمدهاشم جاسبی
زندگینامه شهید محسن محمدهاشم جاسبی
زندگینامه شهید محسن محمدهاشم جاسبی
| | چهارشنبه 20 تير 1397 - 04:50 |

استان: تهران | شهرستان: تهران | تاریخ تولد: 1340 | تاریخ شهادت: 05/07/1360 | محل شهادت: تهران (درگیری با گروهک منافقین) | عضویت: سرباز ارتش

شهید ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺟﺎﺳﺒﯽ در ﺳﺎل 1340 در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد. ﮐﻮدﮐﯽ را در داﻣﺎن ﭘﺮ ﻣﻬﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﭙﺮی ﮐﺮد و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻗﺪم ﺑﻪ دﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﻼش ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ. ﻣﺤﺴﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺗﺎ ﮐﻼس اول راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اداﻣﻪ داد و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﯿﺎﻃﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺧﻼﻗﯽ اش از ﻫﻤﺎن دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﮑﻮ زﺑﺎﻧﺰد ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺑﻮد و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از او ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﺪ.  ﻣﺤﺴﻦ اﻋﺘﻘﺎدی راﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ. ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم اﻣﺖ ارادﺗﯽ ﺧﺎص داﺷﺖ و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ از ﭘﯿﺮوان ﺻﺎدق اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ و اوج ﮔﯿﺮی اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺻﻔﻮف ﻣﻘﺪم اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ اﻟﻬﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در اﮐﺜﺮ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻫﺎ ﺣﻀﻮری ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ داﺷﺖ و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﻨﻪ اش ﺳﭙﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺰدوران ﮔﺎرد ﺳﺘﻢ ﺷﺎﻫﯽ ﺷﻮد.

ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﺮزﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺪاری از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺛﻤﺮات ﺧﻮن ﺷﻬﯿﺪان ﭘﺮداﺧﺖ و  ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﯽ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺪاری ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ. ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد و ﻣﺎﻫﯿﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻠﻮای ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و ﻟﯿﺒﺮال ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوﻫﮏ ﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن دﺳﺎﺋﺲ واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ. در اﯾﻦ دوران ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﮏ ﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺪای اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﻪ و آﮔﺎهانه اش ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﺪ و ﻫﺮ روز ﻃﻨﯿﻨﯽ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ.

در ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺎم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و در ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ. ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ او ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻤﺪان ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه وی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ آرزوی شهادت ﻗﺪم در راه ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎری ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ او ﺑﻮد ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺷﻢ ﺟﺎﺳﺒﯽ ﭘﺲ از ﻃﯽ دوره آﻣﻮزﺷﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮاﯾﯽ ﻫﻤﺪان، ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش وﯾﮋه ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻋﺎزم ﺗﻬﺮان   ﺷﺪه ﺑﻮد. در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻬﺮ 1360 در ﺣﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﭘﺎدﮔﺎن ﻣﯽ ﺷﻨﻮد ﮐﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻓﻖ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻏﺘﺸﺎش ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم زده اﻧﺪ و ﻟﺬا ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻞ ﻫﺎی درﮔﯿﺮی در ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ در ﯾﮑﯽ از ﻻﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﯿﻤﯽ ﺷﺎن ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. او ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺮدم و ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎک ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻻﻧﻪ ﻓﺴﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻫﻤﻪ وارد ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ وی را ﻫﺪف ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺷﻬﯿﺪ ﺟﺎﺳﺒﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺮدن ﻣﺠﺮوح ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻨﻪ ﭘﯿﮑﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎن او را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﺎر ﺑﺎ وﻓﺎی ﻣﺤﺮوﻣﺎن و ﺳﺮﺑﺎز ﻓﺪاﮐﺎر اﻣﺎم در ﺑﯿﻦ راه ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻋﺮوﺟﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎروان ﺷﻬﯿﺪان ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ، ﺷﻬﺎدت ﺑﺮادر ﺟﺎﺳﺒﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ:

 «ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮادر ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺷﻢ ﺟﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺮدن در ﺗﺎرﯾﺦ 05/07/1360  آورده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻔﺲ و ﻗﻠﺐ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺷﻬﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ».

ﻣﺤﺴﻦ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راه ﻣﻘﺪﺳﺶ ﮔﺎم ﻧﻬﺎد ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ اﺳﻼم و دﻓﺎع از آرﻣﺎن ﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮان دارد و ﺟﺎن، ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺪﯾﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ. او ﺷﻬﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت را آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و در وﺻﺎل ﯾﺎر در مقابلش ﭘﺮ و ﺑﺎﻟﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﮔﺸﻮد. رواﻧﺶ ﺷﺎد و راﻫﺶ ﻣﺴﺘﺪام ﺑﺎد.

1- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
2- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
3- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


تماس با ما

WWW.vasaya.Info
پست الکترونیکی: info@vasaya.info