شهید محمدرضا جلائی پور
زندگینامه شهید محمدرضا جلائی پور
زندگینامه شهید محمدرضا جلائی پور
زندگینامه شهید محمدرضا جلائی پور
| | چهارشنبه 20 تير 1397 - 04:56 |

استان: تهران | شهرستان: تهران | تاریخ تولد: 1334 | تاریخ شهادت: 05/07/1360 | محل شهادت: تهران (درگیری با گروهک منافقین ) | عضویت: پاسدار

شهید ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻼﺋﯽ ﭘﻮر در ﺳﺎل 1334 دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد و در داﻣﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺘﺪﯾﻦ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ. از ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻋﺎﻟﯿﻪ اش آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺑﺎرش ﺑﺎ وی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد.  در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻄﺮه ای در درﯾﺎی ﺧﺮوﺷﺎن اﻣﺖ ﺷﻬﯿﺪﭘﺮور ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ در اﯾﻦ راه ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد و ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺮاﺳﺖ از ﺛﻤﺮات ﺧﻮن ﺷﻬﯿﺪان ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺖ ﮐﺮداری اش در واﺣﺪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ. ﻫﻤﻮاره در اﻣﺮ ﺧﯿﺮ ﺷﺘﺎب ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﯽ درﯾﻎ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و از ﻣﺎل دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻤﯽ اﻧﺪوﺧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ازدواﺟﺶ ﺣﺘﯽ اﻧﺪک ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ. ﻋﺒﺎدﺗﺶ ﺣﻼوﺗﯽ دﯾﮕﺮ داﺷﺖ، ﻧﻤﺎزش را ﺑﻪ موﻗﻊ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻫﺮﮔﺰ از ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﺪ.

اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد در او آﻧﭽﻨﺎن ﻗﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﻧﺨﺴﺖ آﺧﺮت و روز ﺟﻮاب را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و اﮔﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ، ﻓﻮراً اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد، زﯾﺮا راه ﻫﺪاﯾﺖ را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻗﺪم ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻮار در آن ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ داﺷﺖ. ﺷﻮق و ﺷﻌﻔﺶ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﻫﻤﻪ ﮐﺲ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﮔﺬﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ازدواج ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺧﻠﻠﯽ وارد ﻧﮑﺮد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﺶ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ. اﯾﻦ دﻋﺎی ﺷﺮﯾﻒ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ زﺑﺎﻧﺶ ﺟﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ «اﻟﻠﻬﻢ ﺑﺮﺣﻤﺘﮏ ﻓﯽ اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ ﻓﺎدﺧﻠﻨﺎ و ﻓﯽ ﻋﻠﯿﯿﻦ و ﻓﺎﻓﻌﻠﻨﺎ و ﻗﺘﻼً ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻠﮏ ﻣﻊ وﻟﯿﮏ ﻓﻮﻓﻖ ﻟﻨﺎ»، ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺪه ﮐﻪ در راه ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﻟﯽ ﺗﻮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﻢ».

او از ﺧﺪا ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﻮز ﻋﻈﯿﻢ ﺷﻬﺎدت را ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﻋﺎی او را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﮐﺮد. در روز 5 ﻣﻬـﺮ  1360 ﺷﻬﯿﺪ ﺟﻼﺋﯽ ﭘﻮر ﭘﺲ از اﻃﻼع از ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از ﺑﺮادران ﺟﻬﺖ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ دﺳﯿﺴﻪ ﺷﻮم ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﯽ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ. ﻣﺰدوران آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻧﺎن را ﻫﺪف رﮔﺒﺎر ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران ﭘﺎﺳﺪار زﺧﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﯽ آنکه ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮادر ﻣﺠﺮوﺣﺶ ﻣﯽ رود و او را ﺑﺮ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ از ﺻﺤﻨﻪ ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﺪ. در اﯾﻦ لحظه ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﺟﺎن ﺑﺮ ﮐﻒ را ﻫﺪف ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.

در ﮔﺰارش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﺖ ﺷﻬﺎدت شهید ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻼﺋﯽ ﭘﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

در ﭘﻬﻠﻮی راﺳﺖ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺳﻮراﺧﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 5 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﺳﻮراخ ﺧﺮوﺟﯽ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺎﺋﯿﺪﮔﯽ در ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻬﯿﺪ ﺟﻼﺋﯽ ﭘﻮر ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ و در دﻋﺎﻫﺎﯾﺶ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد رﺳﯿﺪ و در راه ﺧﺪا و در ﺻﻒ وﻟﯽ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮﺑﺎن ﺧﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺲ. ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺪار ﺟﺎن ﺑﺮ ﮐﻒ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد را روﺳﯿﺎه ﺗﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺲ زﯾﺮا ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺷﻬﺎدت را از ﻣﺮگ ﻫﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

1- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
2- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
3- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


تماس با ما

WWW.vasaya.Info
پست الکترونیکی: info@vasaya.info