شهید محمدعلی حاجی علی محمد زرگر
زندگینامه شهید محمدعلی حاجی علی محمد زرگر
زندگینامه شهید محمدعلی حاجی علی محمد زرگر
زندگینامه شهید محمدعلی حاجی علی محمد زرگر
| | چهارشنبه 20 تير 1397 - 04:58 |

استان: تهران | شهرستان: تهران (شهر تهران) | تاریخ تولد: 30/08/1324 | تاریخ شهادت: 05/07/1360 | محل شهادت: تهران (مقابل شرکت نفت) درگیری با گروهک منافقین | عضویت: بسیجی

در ﺳﺎل 1324 در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و در داﻣﺎن ﭘﺮ ﻣﻬﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدری دﻟﺴﻮز ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ و از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻋﺎﻟﯿﻪ اﺳﻼم آﺷﻨﺎ ﮔﺸﺖ. ﭘﺪرش ﮐﺎرﮔﺮ راه آﻫﻦ ﺑﻮد و او ﭘﺲ از ﻃﯽ ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام اداره ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ درآﻣﺪ. آزاده ﺑﻮد و آزادﮔﯽ را در ﻣﮑﺘﺐ ﺳﺮور و ﺳﺎﻻرش اﺑﺎﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺴﯿﻦ (ع) آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﻟﺬا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ زﯾﺮ ﺑﺎر زور ﺑﺮود، از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻇﻠﻢ ﻫﺎ و اﺟﺤﺎف ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻫﻨﮕﺎن ﻣﺰدور ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻟﻪ ﺷﺎه ﻣﻌﺪوم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ﺑﯽ اﻧﻀﺒﺎط از ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﺧﺮاج ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﺳﺘﺨﺪام شد و در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﻪ اش ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ.

ﺑﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ داﺷﺖ و در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺧﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺑﻮد. در ﺳﺎل ﻫﺎی 1356 و 57 از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ     اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻫﺎی اﻣﺎم و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد و در ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آوردن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻧﺎزی آﺑﺎد ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺑﻮد. در ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻣﺎم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﺤﻮﻃﻪ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه دﻋﻮت ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺑﻪ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ارﺗﺶ در اﻧﺒﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺰدوران ﮔﺎرد آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﻤﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد. از ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ در ﻃﻮل     ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ، ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎزن ﺟﺰﯾﺮه ﺧﺎرک دﭼﺎر ﺣﺮﯾﻖ ﺷﺪ، اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ اﻋﺰام ﺑﻪ آن ﻣﺤﻞ ﮔﺮدﯾﺪ او ﺑﻮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در زﯾﺮ ﺑﻤﺒﺎران ﻣﺪاوم ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﻌﺜﯽ ﺣﺮﯾﻖ ﻓﻮق را اﻃﻔﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺧﻮب ﻧﺎزی آﺑﺎد او را ﺑﻪ ﯾﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ زود در ﻣﺴﺠﺪ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت رزﻣﯽ ﻣﯽ داد و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﻼس ﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و اﺻﻮل و اﺣﮑﺎم ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد. ﺑﻪ ﻫﻤﺖ او ﮔﺮوه ﺳﺮودی از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ و ﺑﺎ ﻧﻈﻤﯽ ﺧﺎص ﺳﺮودﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺟﺮا ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

از اﻋﻀﺎی ﻓﻌﺎل اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮد و اﮐﺜﺮ ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ را اداره ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ داﺷﺖ. ﺷﻬﺎدت را ﻓﻮزی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﺷﻬﺎدﺗﺶ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ: «ﺑﺮادر، ﻣﻦ ﻧﻪ از ﺷﻬﺎدت واﻫﻤﻪ ای دارم و ﻧﻪ ﻧﮕﺮان زﻧﺪﮔﯽ زن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﭘﺲ از ﺷـﻬﺎدﺗﻢ ﻫﺴـﺘﻢ، ﺧـﺪا ﺑﺰرگ اﺳﺖ».

حدود ﺳﺎﻋﺖ 10 ﺻﺒﺢ روز 5 ﻣﻬﺮ 1360 ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ در ﺑﻠﻮای ﺷﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻫﻢ زدن ﻧﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺣﻮاﻟﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﯾﺖ اﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻪ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ بی گناه ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻬﯿﺪ زرﮔﺮ ﮐﻪ در آن روز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اداری ﺑﻪ اداره ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﻫﺎی ﮔﺮه ﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﺗﺎ آﻧﺎن را از ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺑﺎز دارد. ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐﻮردل او را ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮی از اﻣﺖ ﺣﺰب اﷲ ﻫﺪف ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎز ﮔﻤﻨﺎم اﺳﻼم ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮی ﻏﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺑﻪ ﻟﻘﺎءاﷲ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد.

ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﺖ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮادر زرﮔﺮ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:

در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻋﻼﺋﻢ زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ: در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺟﺎی ورود ﮔﻠﻮﻟﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﻋﻘﺐ ﺳﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود6 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻗﻄﺮ دارد و از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﻄﺮ آن ﺣﺪود 4 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺮواﻧﻪ دﻓﻦ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ.

پیکر شهید با حضور اﻧﺒﻮه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻮﮔﻮار از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻧﻔﺖ ﻧﺎزی آﺑﺎد ﺗﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎدآوران ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺷﺪ و در گلزار ﺷﻬﺪای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﯿﺪان ﮔﻠﮕﻮن ﮐﻔﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ. ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ و راﻫﺶ ﻣﺴﺘﺪام ﺑﺎد.

1- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
2- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
3- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


تماس با ما

WWW.vasaya.Info
پست الکترونیکی: info@vasaya.info