شهید محمود جعفری
زندگینامه شهید محمود جعفری
زندگینامه شهید محمود جعفری
زندگینامه شهید محمود جعفری
| | چهارشنبه 20 تير 1397 - 05:01 |

استان: اراک | تاریخ تولد: 01/01/1342 | تاریخ شهادت: 06/07/1360 | محل شهادت: تهران (خیابان ولیعصر) درگیری با گروهک منافقین | عضویت: پاسدار کمیته انقلاب اسلامی

ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻌﻔﺮی در ﺳﺎل 1342 در ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی اراک، در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺷﺮﯾﻒ و ﮐﺸﺎورز دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬـﺎن ﮔﺸـﻮد و ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻋﺎزم ﺗﻬﺮان ﮔﺮدﯾﺪ. ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ و وارد دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪ و دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﺗﺎ ﺳﺎل دوم ﻧﻈﺮی اداﻣﻪ داد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺧﻮﻧﺒﺎر اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اوﺟﯽ دوﺑﺎره ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺎخ ﻫﺎی ﻃﺎﻏﻮﺗﯿﺎن زﻣﺎن را ﺑﻪ ﻟﺮزه درآورد.

ﻣﺤﻤﻮد در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻢ ﺳﺎﻻﻧﺶ، ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﻮر و ﺷﻮق و ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮد و در اﮐﺜﺮ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﺗﻈﺎﻫﺮات و درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﺰدوران ﮔﺎرد ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و آﺑﺪﯾﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. در ﺳﺎل 1358 ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ درآﻣﺪ و ﺑﺮای ﺣﺮاﺳﺖ از ﺛﻤﺮات ﺧﻮن ﺷﻬﯿﺪان و ﭘﺎﺳﺪاری از اﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ دﺳﺖ زد. ﻧﺨﺴﺖ در ﮐﻤﯿﺘﻪ 13 آﺑﺎن اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 3 ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ.

در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎدﮔﯽ و ﻗﻨﺎﻋﺖ را ﭘﯿﺸﻪ ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد و زرق و ﺑﺮق و ﻟﺬات زود ﮔﺬر زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ او را ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺆﻣﻦ و ﺑﺎﺗﻘﻮا ﺑﻮد، ﺑﻔﺮﯾﺒﺪ و وی را از راه ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ داﺷﺖ، ﺑﺎز دارد. در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﺶ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ رﺿﺎی ﺧﺪا را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﻐﻠﺶ ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﺧﻄﺮ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﺮد، ﻟﯿﮑﻦ اراده ای آﻫﻨﯿﻦ و اﺳﺘﻮار داﺷﺖ و ﻫﺮ روز از روز ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺮ و ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﯽ داﻧﺴﺖ راﻫﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه راه اﻧﺒﯿﺎء و ﺧﻮﺑﺎن ﺧﺪاﺳﺖ و در ﭼﻨﯿﻦ راﻫﯽ ﺗﺰﻟﺰل ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.

در روز 5 ﻣﻬﺮ 1360 ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐﻮردل ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ دﺳﯿﺴﻪ آﻧﻬﺎ در 30 ﺧﺮداد و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻣﺎه ﺷﻬﺮﯾﻮر ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ      ﺑﺨﺖ ﺳﯿﺎه ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﺸﺘﯽ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺗﻬﺮان و ﮐﺸﺘﺎر اﻣﺖ ﺣﺰب اﷲ، ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﺮای ورود ارﺑﺎﺑﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺷﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در اﯾﻦ روز ﺷﻬﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮادران ﻫﻤﺮزﻣﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﯿﺴﻪ ﺷﻮم رﻓﺖ و در راه اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺿﺮب ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ. اﻣﺖ ﺷﻬﯿﺪﭘﺮور ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺠﺮوح او را ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳـﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺠﺎﺗﺶ دﻫﻨﺪ، ﻟﮑﻦ اﯾﻦ ﻣﺮغ ﻣﻠﮑﻮت در دل ﻫﻮاﯾﯽ دﯾﮕﺮ داﺷﺖ و 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺪﯾﺶ ﭘﺮ ﮔﺸﻮد و رﻓﺖ.

در ﮔﺰارش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﺖ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮادر ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻌﻔﺮی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ:

«در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ ﮔﻠﻮﻟﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﭼﭗ ﺧﺎرج ﺷﺪه، ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻋﻠﺖ ﻓﻮت اﺻﺎبت ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺠﻤﻪ و آﺳﯿﺐ ﻣﻐﺰی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ».

دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻦ زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او را از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺒﺪاء وﺟﻮد ﺑﺎز ﻣﯽ دارد و ﻣﺆﻣﻦ ﭘﺮﻧﺪه ای است ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﻗﻔﺲ را ﺑﺮای ﭘﺮوازی اﺑﺪی درﻫﻢ ﺷﮑﻨﺪ، ﺷﻬﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮی ﻣﺆﻣﻨﯽ وارﺳﺘﻪ ﺑﻮد و ﺣﺎل و ﻫﻮاﯾﯽ دﯾﮕﺮ داﺷﺖ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺻﺎل ﯾﺎر رﺳﯿﺪ و از اﯾﻦ ﻗﻔﺲ رﻫﯿﺪ. ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد.

1- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
2- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
3- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


تماس با ما

WWW.vasaya.Info
پست الکترونیکی: info@vasaya.info