شهید مهدی احمدی
زندگینامه شهید مهدی احمدی
زندگینامه شهید مهدی احمدی
زندگینامه شهید مهدی احمدی
| | چهارشنبه 20 تير 1397 - 05:06 |

استان: مرکزی | شهرستان: اراک | 02/01/1329 | تاریخ شهادت: 05/07/1360 | محل شهادت: تهران (خیابان طالقانی) درگیری با گروهک منافقین | عضویت: بسیجی و کارمند وزارت راه و ترابری

ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻬﺪی اﺣﻤﺪی در ﺳﺎل 1329 در ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ اراک در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد. ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از داﻣﻦ ﭘﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﺎدر ﻣﺤﺮوم ﺷﺪ و ﻃﻌﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﯽ ﻣﺎدری را ﭼﺸﯿﺪ. 15 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﭘﺮداﺧﺖ و در 17 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده داد. او ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻣﺸﻘﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اداﻣﻪ دﻫﺪ، ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪرک در ﺳﺎل 1352 ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮی درآﻣﺪ. از ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﻣﻈﺎﻟﻢ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی راه ﺧﻮد را در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻃﺎﻏﻮت اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد. در ﺳﺎل 1356 و ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﻃﻼﯾﻪ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﺧﺮوﺷﺎن اﻣﺖ ﺣﺰب اﷲ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺷﻮق در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺖ. ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرز ﺑﻮد و از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.

در روزﻫﺎی 21 و 22 ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺠﺪ اﺣﺒﺎب اﻟﺤﺴﯿﻦ درآﻣﺪ و در ﺿﻤﻦ در اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ وزارت راه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻔﮑﺮان و ﻫﻢ رزﻣﺎﻧﺶ در راه ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف واﻻی اﺳﻼم ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد.

ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﻨﺪ و دﯾﻦ ﺧﻮد را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر  متأﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از اﯾﻦ ﺳﻌﺎدت ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪ.

در ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﯾﺎور ﺻﺪﯾﻖ رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد و از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﯾﺎران رزﻣﻨﺪه اش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺷﻬﯿﺪ اﺣﻤﺪی ﭘﺪری ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺷﻮﻫﺮی دﻟﺴﻮز ﺑﻮد و از وی ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺷﻬﺎدﺗﺶ دﺧﺘﺮی 11 ﺳـﺎله، ﭘﺴﺮی 9 ﺳﺎﻟﻪ و دﺧﺘﺮی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺸﺎءاﷲ رﻫﺮو راه ﺧﻮﻧﺒﺎر ﭘﺪر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

در روز 5 ﻣﻬﺮ 1360 ﺷﻬﯿﺪ اﺣﻤﺪی، در ﻣﺤﻞ اداره ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻏﺘﺸﺎش ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻓﻖ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺣﺴﺎس وﻇﯿﻔﻪ در ﻗﺒﺎل ﻫﻢ ﻧﻮﻋﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ وی را وا ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻄﺮ ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺰدوران آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰد. او ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮدم اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺣﻤﻠﻪ ور ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ وی را از اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺎزدارد. ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣﺰدور ﺳﻼح را ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ، اﯾﻦ ﻣﺮد ﺧﺪا را از ﭘﺎی در ﻣﯽ آورد و ﺷﻬﯿﺪی دﯾﮕﺮ از ﺗﺒﺎر ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﺟﻮار ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﺘﺎﺑﺪ.

ﮔﺰارش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﺖ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮادر اﺣﻤﺪی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ:

«ﻣﺤﻞ اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺎﻻی ﭘﺴﺘﺎن ﭼﭗ روی ﻗﻠﺐ دارد، آﺛﺎر ﺧﻔﮕﯽ و ﺧﻔﻪ ﮐﺮدﮔﯽ ﻧﺪارد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق ﻣﺤﻞ اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی داﺧﻠﯽ ﻗﻔﺴﻪ ﺻﺪری ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺟﻮاز دﻓﻦ ﺻﺎدر ﺷﺪ».

ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻗﻠﺒﯽ را از ﻃﭙﺶ ﺑﺎزداﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﻼم، ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﮑﺒﺮﯾﻦ، ﺑﺮای در اﻫﺘﺰاز درآﻣﺪن ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﻃﭙﯿﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻃﭙﺶ ﺑﻪ اﻧﺪام ﻫﺎی ﻣﺮدی ﺧﻮن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ رﻫﺮو ﭘﺎک اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﺑﻮد. او ﺷﻬﺎدت را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮن ﺳﺮخ ﺧﻮد راﻫﮕﺸﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﻘﺪﺳﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. راﻫﺶ ﻣﺴﺘﺪام ﺑﺎد.

1- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
2- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
3- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


تماس با ما

WWW.vasaya.Info
پست الکترونیکی: info@vasaya.info