شهید مهدی رجب بیگی
زندگینامه شهید مهدی رجب بیگی
زندگینامه شهید مهدی رجب بیگی
زندگینامه شهید مهدی رجب بیگی
| | چهارشنبه 20 تير 1397 - 05:08 |

استان: سمنان | شهرستان: دامغان (شهر دامغان) | تاریخ تولد: 02/05/1336 | تاریخ شهادت: 05/07/1360 | محل شهادت: تهران (درگیری با گروهک منافقین) | عضویت: عضو جهادسازندگی و از دانشجویان تسخیر کننده لانه جاسوسی آمریکا

در ﺳﺎل 1336 در ﺷﻬﺮ داﻣﻐﺎن دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮد و از آﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﺗﻬﺮان، ﻃﻌﻢ ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ را ﭼﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ. در ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﺎﮔﺮدی ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮد و ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﺘﺎق ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺘﺐ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮد و ﺷﺨﺼﯿﺖ واﻻﯾﺶ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﻣﺤﺒﺘﯽ ﺧﺎص داﺷﺖ و اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﻃﻮل دوران زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎرز ﺑﻮد.

وی از دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ درک روح ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎدت و راز و ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﯾﺶ در دل ﺷﺐ، ﻗﻠﺐ و روح ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻮر اﯾﻤﺎن روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ. ﻧﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﺮاﻏﯽ راﻫﻨﻤﺎی او در ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﻮد.

در ﺳﺎل 1354 ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان راه ﯾﺎﻓﺖ و در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺸﺖ. از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ - ﺳﯿﺎﺳﯽ روی آورد و در اواﺧﺮ ﺳﺎل اول داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﻮرای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮑﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺗﺎ ﺳﺎل 1358 و آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﻬﺪه دار ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ و ﺑﻪ ورزش ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮردی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺟﺴﺖ. در دوران ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻃﺎﻏﻮت ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻨﺎق ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل اﺳﻼم ﺑﺎ ﭘﺨﺶ اﻋﻼﻣﯿﻪ در داﻧﺸﮑﺪه و ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻈﺎﻫﺮات داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و اداره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ - ﺻﻨﻔﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد و در دوران ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺒﺎرزات ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل داﺷﺖ و در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮات و راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ، اﯾﺜﺎرگراﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺟﺴﺖ. در اواﺧﺮ ﺳﺎل 1357 و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر داﺋﻤﯽ ﻣﺮدم در ﺻﺤﻦ داﻧﺸﮕﺎه، ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ و اﺳﻼﯾﺪ و ﻋﮑﺲ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد. ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب و ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﺠﺪد داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﻫﺠﺮت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ و ﻗﺪرت ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮی ﻗﺎدر ﺑﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺎ ﻗﻠﻤﯽ ﺷﯿﻮا ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش روی آورد و ﺷﻐﻞ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﻌﻠﻤﯽ را در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ.

ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻔﺖ: آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﯿﺰ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﯾﺪ؟ ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻨﺼﺮی ﻣﻔﯿﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ درد ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از آﻧﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﯾﮏ ﭘﺴﺖ ﺣﺴﺎس اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺧﻮد ﮐﻪ از ﻗﺸﺮ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎری از دوش ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺑﺮدارﯾﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم آﻏﺎز اﻧﻘﻼب دوم، او از ﭘﯿﺶ ﻗﺮاوﻻن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم در ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻬﺮان ﺑﻮد و در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل و اﻧﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﻓﺴﺎد و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ در ﺗﺴﺨﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﺴﺎی ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری و اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮف داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺒﺎدی - ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎی اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﻪ آﻧﺎن را ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد.

ﻓﺮوﺗﻦ، ﻣﺘﻮاﺿﻊ و ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ﺑﻮد و آﺗﺶ ﻋﺸﻘﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ اﺳﻼم و اﻣﺎم در دﻟﺶ زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ او در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮش ﺣﺮارت ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ﻣﻬﺪی رﺟﺐ ﺑﯿﮕﯽ ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻣﺒﺎرز ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪ اﺳﺘﮑﺒﺎری و ﺧﺼﻢ آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم، در روز 5 ﻣﻬﺮ 1360 در ﺑﻠﻮای ﺷﻮم ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﻪ درﺟﻪ رﻓﯿﻊ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ.

ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﺖ ﺷﻬﺎدﺗﺶ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ:

«ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ و ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﺑﻪ ﺷﮑﻢ و ﺳﯿﻨﻪ و دﺳﺖ ﭼﭗ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ دﺳﺖ ﭼﭗ (ﺳﺎﻋﺪ) دارد و ﻗﺴﻤﺘﯽ  از روده ﻫﺎ از ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ ﺷﮑﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪه».

از ﻣﺮگ او ﻓﻘﻂ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎد ﺷﺪ و ﺑﺲ. اﻣﺎ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﭘﯿﺮوزی اﺳﻼم ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺗﻘﺎص اﯾﻦ ﺧﻮن ﭘﺎک را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد. ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد.

ﺷﻌﺮ زﯾﺮ ﺳﺮوده ای از ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻬﺪی رﺟﺐ ﺑﯿﮕﯽ اﺳﺖ. از او وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ وﺻﯿﺘﻨﺎﻣﻪ ای ﮔﻮﯾﺎی راه ﺧﻮﻧﺒﺎر و ﺧﺼﺎﯾﺺ اﺧﻼﻗﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ اوﺳﺖ:

ﺧﻮن ﺷﺪم دﻟﻢ ﺧﺪاﯾﺎ، رﺣﻤﯽ ﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻢ

از دوری رﻓﯿﻘﺎن آﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺧﯿﺎﻟﻢ

ﺗﺎ ﻗﻠﻪ ﻫﺪاﯾﺖ، ﯾﺎران ﻣﻦ ﺑﺮﻓﺘﻨﺪ

ﮔﻢ ﮔﺸﺘﻪ ام ﺧﺪاﯾﺎ در ﮐﻮﭼﻪ ﻇﻼﻟﻢ

ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮﻧﺪه ﻋﺎﺷﻖ، ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺮﯾﺪن

اﻧﺪر ﻏﻢ ﺷﻬﯿﺪان ﺑﺸﮑﺴﺘﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺎﻟﻢ

از ﺷﺎﻫﺪان ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﺪار ﺗﺎزه ﮔﺮدد

ﻓﺎﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام دوش، ﺧﻮﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﻓﺎﻟﻢ

آﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﺖ ﺗﺎ روﯾﺘﺎن ﺑﺒﯿﻨﻢ

ﻣﻬﻤﺎن ﺷﻮم ﺷﻤﺎ را ﮔﺮ ﺣﻖ دﻫﺪ ﻣﺠﺎﻟﻢ

1- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
2- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
3- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


تماس با ما

WWW.vasaya.Info
پست الکترونیکی: info@vasaya.info