شهید مهدی رستگار
زندگینامه شهید مهدی رستگار
زندگینامه شهید مهدی رستگار
زندگینامه شهید مهدی رستگار
| | چهارشنبه 20 تير 1397 - 05:10 |

استان: تهران | شهرستان: تهران (شهر تهران) | تاریخ تولد: 10/07/1341 | تاریخ شهادت: 05/07/1360 | محل شهادت: تهران (خیابان ولیعصر) درگیری با گروهک منافقین | عضویت: پاسدار

ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻬﺪی رﺳﺘﮕﺎر در ﺳﺎل 1341 در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد. ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اداﻣﻪ داد و ﺑﺎ آﻏﺎز اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻃﺎﻏﻮت ﮔﺬارد. از اواﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﻫﻤﻮاره در ﭘﯽ ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺑﻮد. در دوران اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﺮادر ﺷﻬﯿﺪش اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻫﺎی ﺣﻀﺮت اﻣﺎم را ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺖ. ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ در ﻣﺴﺠﺪ و اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰود و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد. در اﺳﻔﻨﺪ 1360 ﺑﺮادرش ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﻋﺰام ﺷﺪه ﺑﻮد، در ﺟﺒﻬﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﺮف ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ و ﻣﻬﺪی ﻋﻬﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻨﮕﺮ ﺑﺮادر را ﭘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ و در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ.

رﻓﺘﺎر وی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و زﺑﺎﻧﺰد ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم و اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻌﻬﺪی وﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ داﺷﺖ و در اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد. دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ را روزه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮدﺳﺎزی اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ داد. در زﻧﺪﮔﯽ ﭼﯿﺰی ﻣﮕﺮ ﺳﺮاﻓﺮازی اﺳﻼم و ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ و آﻣﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ در اﯾﻦ راه ﻣﻘﺪس ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎدش ﻧﻬﺎد.

ﺷﻬﯿﺪ رﺳﺘﮕﺎر  در روز 5 ﻣﻬﺮ 1360 ﭼﻮن دﯾﮕﺮ روزﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اﺳﻼﻣﯽ اش ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ اﻏﺘﺸﺎش و ﺑﻠﻮای    ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﮔﻮش او و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﺮزﻣﺎﻧﺶ ﻣﯽ رﺳﺪ و اﯾﻦ ﺟﺎن ﺑﺮﮐﻔﺎن ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ﭘﺎدﮔﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ. اﮔﺮ ﺻﺤﻨﻪ، ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد روﯾﺎرو ﺑﻮد، اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ ، اﻣﺎ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده اﻣﺖ ﺣﺰب اﷲ در ﺻﺤﻨﻪ و دﻗﺖ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺟﻬﺖ آﺳﯿﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاوان و ﺷﻬﺪای ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺳﭙﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻣﺖ ﺷﻬﯿﺪﭘﺮور ﮔﺮداﻧﻨﺪ.

ﺑﺮادر ﻣﻬﺪی رﺳﺘﮕﺎر در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه و در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﺪف ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻗﻠﺐ ﻣﺎﻻﻣﺎل از ﻋﺸﻘﺶ ﺑﻪ اﺳﻼم از ﻃﭙﺶ ﺑﺎز ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ.

ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﺖ ﺷﻬﺎدت او را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ:

«ﺻﻮرت آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن اﺳﺖ و ﺑﻪ روی ﻟﺐ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮراﺧﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 6 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ورود ﮔﻠﻮﻟﻪ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ شود ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ و آﺳﯿﺐ ﻣﻐﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ».

ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻟﺒﯽ را ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ دوﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮد و ﺟﺰ ﯾﺎد ﺧﺪا ﺣﺮﻓﯽ از آن ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه ﺑﻮد. ﮐﻮردﻻن ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﺪای ﺣﻖ ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻓﺮﯾﺎد «اﷲ اﮐﺒﺮ» اﻣﺖ ﺣﺰب اﷲ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. اﻣﺎ او در ﺷﻬﺎدت ﺧﻮﻧﺒﺎرش ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎم اﺳﻼم را ﻧﺪا داد ﺗﺎ اﻣﺖ ﺷﻬﯿﺪﭘﺮور ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮه ﮐﺮده ﺗﺮ و ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎﯾﯽ رﺳﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻋﻤﺎل داخلی اش ﺑﺮوﻧﺪ.

1- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
2- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
3- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


تماس با ما

WWW.vasaya.Info
پست الکترونیکی: info@vasaya.info