شهید وحید سرشار
زندگینامه شهید وحید سرشار
زندگینامه شهید وحید سرشار
زندگینامه شهید وحید سرشار
| | چهارشنبه 20 تير 1397 - 05:12 |

استان: تهران | شهرستان: تهران (شهر تهران) | تاریخ تولد: 06/04/1342 | تاریخ شهادت: 05/07/1360 | محل شهادت: تهران (پل حافظ) درگیری با گروهک منافقین | عضویت: پاسدار کمیته انقلاب اسلامی

ﺷﻬﯿﺪ وﺣﯿﺪ ﺳﺮﺷﺎر در ﺳﺎل 1342 در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺘﺪﯾﻦ و در داﻣﺎن ﻣﺎدری ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺆﻣﻨﻪ دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد و ﺗﺤﺖ ﺗﻮﺟﻬﺎت و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت واﻟﺪﯾﻨﺶ ﻓﺮزﻧﺪی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ برای اﺳﻼم ﮔﺮدﯾﺪ. از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻋﺒﺎدی ﻋﻼﻗﻪ ای ﺧﺎص داﺷﺖ و شعاﺋﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ داﺷﺖ و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ورود ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ -  ﺳﯿﺎﺳﯽ اش اﺑﻌﺎد ﺗﺎزه ای ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ.

وﺣﯿﺪ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻻت و اﻧﺸﺎﺋﺎت اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻃﺎﻏﻮت زﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺲ از اوج ﮔﯿﺮی اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﻔﻮف ﻣﻘﺪم اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺗﻈﺎﻫﺮات و راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد. ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب در زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﮐﺸﺘﺎر اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب اﻟﻬﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﯾﺎران ﺻﺪﯾﻖ اﻣﺎم ﻫﻤﮕﺎم ﮔﺮدﯾﺪ.

همزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﯿﻤﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ درآﻣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده ای را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد. در ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ وی از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺷﺎﺧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺑﻮد و ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﯾﺎراﻧﺶ ﻣﻨﺸﺄ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

با ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ، وﺣﯿﺪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻋﺎزم ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ و دﯾﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺪﺗﯽ در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻔﺎر ﺑﻌﺜﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﻮد و ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ. ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ - ﻣﺬﻫﺒﯽ اش را ﺑﺎ ﺷﻮق و ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوﻫﮏ ﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮑﯽ را ﺑﺎ دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮان آﻏﺎز ﻧﻤﻮد. ﺻﺪاﻗﺖ، اﯾﻤﺎن و اﯾﺜﺎر او ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد. از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ، اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺻﻮﺗﯽ ﮔﯿﺮا ﻗﺮآن را ﺗﻼوت ﻣﯽ ﮐﺮد. ﺑﻪ ﻣﺎدﯾﺎت ﻋﻼﻗﻪ ای ﻧﺪاﺷﺖ و ﮔﺮﭼﻪ وﺿﻊ ﺧﺎﻧﻮاده اش از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎدی ﺧﻮب ﺑﻮد، ﻟﯿﮑﻦ او ﻫﻤﻮاره ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﻘﺮ و ﺳﺎده ای را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد. ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻬﺎدت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای ارزﺷﻤﻨﺪ از ﺧﻮد ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺪﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

وﺣﯿﺪ از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﻠﯿﺪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻃﻼع داﺷﺖ و ﻗﺒﻞ از ﺷﻬﺎدت ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ای ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ داﺷﺖ. او در ﺑﻠﻮای 30 ﺧﺮداد 1360 ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ اﯾﻦ دار و دﺳﺘﻪ ﻣﺰدور ﺑﻮد و از ﺟﺎﻧﺐ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺮور ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد. در روز 5 ﻣﻬﺮ 1360 وﺣﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻼع از اﻏﺘﺸﺎش ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزی اﯾﻦ دﺳﯿﺴﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺰدوران آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺷﺘﺎﺑﺪ. ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ این ﺳﺮﺑﺎز ﻓﺪاﮐﺎر اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، در     اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ و در ﮐﻤﺎل ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮدی وی را ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮد، ﻫﺪف ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﭘﯿﮑﺮ ﭘﺎﮐﺶ را ﻏﺮﻗﻪ در ﺧـﻮن ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه وی را ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﺖ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮادر وﺣﯿﺪ ﺳﺮﺷﺎر را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ:

«در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺎرﮔﯽ ﻋﻤﯿﻖ و وﺳﯿﻊ در ﮐﺘﻒ و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ در ﺟﻠﻮ و ﭘﺸﺖ دارد ﮐﻪ دارای ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در اﺛﺮ اﺻﺎﺑﺖ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ اﺻﺎﺑﺖ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه و اﺳﻠﺤﻪ ﮔﺮم ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺮواﻧﻪ دﻓﻦ ﺻﺎدر ﺷﺪ».

شهید وﺣﯿﺪ ﺳﺮﺷﺎر آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮی ﮔﻠﮕﻮن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﻮد ﺷﻬﺎدﺗﯿﻦ را ﺑﺮ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮﺷﺖ و ﻣﯿﺜﺎﻗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﻮﯾﺶ اﻣﻀﺎ ﮐﺮد و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ دم ﺣﯿﺎت ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻘﺪس ﺧﻮد وﻓﺎدار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ. روﺣﺶ ﻗﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺎت ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎد.

1- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
2- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
3- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


تماس با ما

WWW.vasaya.Info
پست الکترونیکی: info@vasaya.info